(English and Chinese below)

Εδώ μιλάμε κυρίως για ουσία και Qi. Το Jing και το Qi μπορούν να μεταμορφωθούν το ένα στο άλλο. Αυτή η ουσία, ειδικά η ουσία της αναπαραγωγής (αργότερα μιλάμε για το ανθρώπινο σώμα Hun yuan qi), το ολόγραμμα που περιέχεται σε αυτό είναι ισχυρότερο και πιο πλήρες. Σε γενικές γραμμές, όταν το qi μας είναι γεμάτο, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες συνήθειες στο ανθρώπινο σώμα, ένα μέρος του qi θα μετατραπεί φυσικά σε ουσία. Εάν υπάρχει περισσότερη ουσία, το σώμα θα αλλάξει και η ζωτικότητα θα είναι δυνατή.

Μόλις η ζωτικότητα είναι δυνατή, το σώμα αισθάνεται άνετα. Αυτό το είδος άνεσης είναι έντονο και άνετο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Αυτή η συνήθεια των ανθρώπων αναπτύχθηκε από χαμηλού επιπέδου σε υψηλού επιπέδου ανάπτυξη στην πορεία των χιλιάδων χρόνων: Αυτή είναι η ιστορική αποστολή της ουσίας. Έτσι, όταν είστε γεμάτοι qi και γεμάτοι σπέρμα (ουσία), θα πρέπει να το καταναλώσετε μέσα από το αναπαραγωγικό σύστημα.

Όσο για τους ανθρώπους σήμερα, δεν χρησιμοποιούν πλέον όλες τις ωραίες δραστηριότητες για αναπαραγωγή, αλλά για να πετούν άσκοπα πολλή ουσία μέσω της διασκεδαστικής σεξουαλικής ζωής. Μόλις πεταχτεί η ουσία, η ζωτικότητα των ανθρώπων χάνεται.

Η σύγχρονη ιατρική πιστεύει ότι η απώλεια σπέρματος (ουσία) δεν έχει σημασία και το πρόβλημα δεν είναι πολύ σοβαρό. Αλλά από την άποψη του Qigong, δεν είναι έτσι.

Όσον αφορά το πρόβλημα της διατήρησης της ουσίας, θα χρειαστούν πολλά κεφάλαια για να το συζητήσουμε. Επειδή αυτό το πρόβλημα είναι πολύ κρίσιμο και πολύ σημαντικό για την άσκηση του Qigong. Ωστόσο, στην αρχή, το Qigong δεν ήταν ξεκάθαρο για αυτά τα προβλήματα, και λόγω της σχετικά ισχυρής ζωτικότητας των νέων, πιστεύουν ότι δεν είναι σημαντικό. Όταν όμως, γερνούσαν στη συνέχεια, κατάλαβαν ότι είχαν ήδη καταναλώσει περισσότερο από το «λάδι του λαμπτήρα τους» (ουσία).

Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, στο άτομο που είναι γέρος και θέλει να διατηρήσει και να αγαπήσει την ουσία, καταλαβαίνει καλά, αλλά οι νέοι και οι ισχυροί δεν είναι εύκολο να καταλάβουν. Επειδή η ζωή δεν επηρεάστηκε τότε, αυτό δεν είναι εύκολο να επιλυθεί. Είναι το πρώτο εμπόδιο της πρακτικής.

Με την πρακτική το Shen, η ουσία και οι άνθρωποι γίνονται ισχυρότεροι, επομένως, για τον μέσο άνθρωπο είναι κάθαρση και αφού τελειώσει η κάθαρση, επιστρέφει στη συνήθη ζωή του. Όταν είναι χαμηλή, θα σταματήσουν τις ανοησίες. Μοιάζει με τους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά, όταν δεν έχουν χρήματα. Όταν γίνονται πλούσιοι, στοιχηματίζουν, χάνουν και πηγαίνουν σπίτι και μένουν ήρεμοι. Κερδίζουν ξανά χρήματα, έχουν ξανά χρήματα και παίζουν ξανά. Μερικές φορές στο τζόγο μπορεί να κερδίσετε ξανά, αλλά όταν η ουσία και το qi και το shen εξανεμίζονται, πετιούνται και δεν θα επιστρέψουν και δεν μπορούν να κερδίσουν καθόλου. Επομένως, πρέπει να καταλάβουμε ότι η προσαρμογή και η ισορροπία των απλών ανθρώπων είναι μια φυσική διαδικασία και ότι ο Qigonger πρέπει να τα προσέξει συνειδητά να τα αγαπάει, να τα προστατεύει, να τα μεταμορφώνει και να τα εξαλείφει, έτσι ώστε να μπορούν να βελτιώσουν το επίπεδό τους το συντομότερο δυνατό.

 

Μετάφραση στα Ελληνικά: Χρυσή Μπέρου (από το μεταφρασμένο κείμενο στα αγγλικά του Μaster Zhou Zhihao)

 

………………………………………………………………..

 

Dr. Pang talk about sex life

Here mainly talk about essence and qi. Jing and Qi can be transformed into each other. This essence, especially the essence of reproduction (later talk about the human body Hun yuan qi), the hologram contained in it is stronger and more complete. Generally speaking, when our qi is full, according to the changing habits in the human body, part of the qi will be naturally transformed into essence. If there is more essence, the body will change and vitality will be strong.

Once the vitality is strong, the body feels comfortable. This kind of comfort that it is vigorous and comfortable throughout life. But people’s habit, which has been developed from low-level to high-level development in thousands of years This is the historical mission of essence. So when you are full of qi and full of sperm(essence), you will have to consume it by reproductive system.

As for people nowadays, it is no longer to use all fine activities for reproducing, but to uselessly throw away many essence through entertaining sex life. As soon as the essence is thrown away, people’s vitality is actually lost.

Modern medicine believes that sperm (essence) loss does not matter and the problem is not too serious. But in terms of qigong, It’s not like this.

Regarding the problem of keeping essence, many chapters will talk about it. Because this problem is very critical and very important for practicing qigong. However, at the beginning, Qigong was not clear about these problems, and because of the relatively strong vitality of young people, they feel it is not important. When they got older in the future, they understood that they already consumed more “lamp oil”(essence).

So generally speaking, to the person who is old, he wants to preserve and love the essence, he understands well, but the young and strong are not easy to understand. Because life was not affected at that time, This is not easy to resolve. It is the first obstacle of practice.

For Shen, essence, and people is stronger, the average person is catharsis, and after the catharsis is over, he returns to his usual life. When it is low, they will stop nonsense. It’s like some people work hard when they don’t have money. When they get rich, they gamble, lose, and go home and stay calm. Earn money again, have money again, and go gamble again. Sometimes gambling can still win back, but when the essence and qi and shen are vented, they are thrown out and won’t come back, and they can’t win at all. Therefore, we must understand that the adjustment and balance of ordinary people is a natural process, and Qigonger should pay attention to consciously cherish, protect, transform, and sublimate them, so that they can improve their level as soon as possible.

 

………………………………..

 

这儿主要讲精、气。精和气之间可以互相转化。这个精,尤其是生殖之精(后面讲人体混元气还要讲),它里面含有的气的全息性比较强、比较全。一般来说,当我们的气充足了之后,根据人体里边变化的习惯,一部分气就自然地转化成精,精气多了,身体里边就起变化,生命力就旺盛了。

生命力一旺盛,身体觉得舒服。这种舒服,应该表现在整个生命里都旺盛都舒服。可是人们的习惯,这是多少万年以来从低级往高级发展过程中养成的,一旺盛之后,功能强了,身体里的功能就要把这些能量凝结成生育下一代的物质,去搞生育,这就是精的历史使命。所以当气一足,精一充足,就有往生育上去的这个活动,就把它消耗掉。

至于现在人,已经不是把一切的精的活动都用到生育上,而是无谓地把很多精都通過娛樂性的性生活丢掉了。精一丢掉,实际上就把人的生命力丢了。

现代医学认为,丢精无所谓,问题不是太大。可是从气功来讲。不是这样。有人说。西方人不是身体也很好吗?他们对要“保精”的思想、意识并不重视。也不讲这个问题。其实我们并没有把它真正研究一番。一般说来西方人那个种属,他们的形体比较健康了。而且几百年来,他们的生活条件比较好,精神比较开放,他们对神的调节比较符合自然的自然性,神的开放对混元气的接受就多了,他们有这么一个优越性在里边。

我们东方人,意识里边“保守”,“压抑”多一点,外面混元气接收得少。如果西方人也懂得了自然接受混元气,再懂得保精,按我们的气功理论去作,很可能比我们东方人进步還要快。因为他思想当中很多都已经是无拘无束了,而精神的拘束使内都消耗很多,这一点人们没有认真研究它。若认真分析之,西方人的精神健康素质并不比中国人强。 对于保精的这个问题,后面好多章节都要讲它。因为这个问题对练气功来说,是个非常关键,非常重要的问题。但是一开始练气功,对这些问题认识不清,而且由于年轻力壮生命力比较旺盛,就觉得无所谓,等将来年岁大了之后懂得了,已经是“灯油”消耗得比较多了。

所以一般来说,对上了年岁的人讲,要保精、爱护精,他好领会、理解,而年轻力壮的就不大容易理会。因为当时的生命没受什么影响,对保精就不注意了。这一点是最不好解决的。它是练功的第一道关口。

过去佛家也好,道家也好,要‘戒欲”、“节欲”,有史以来搞气功的人都强调这一个问题。当然,以前对这个问题宣扬得太厉害了,说一失精,功夫就上不去了,他们是从成仙来讲的,想成仙嘛,首先就要把一般人的那些思想、欲望打掉,脱离人世。但是这么搞就能修成了吗?我们讲,这也只是有的人修得功能强了一点,真正那样的神仙也还没有。 我们不讲成仙,只讲成“人”,就是人要生活得美好,生活得更加健康。所以要注意保护它,但是又不像过去所讲得那么严格。如果能够把精充足了,不让它化成有形的精散走,而是把精再化成气去充养全身各个细胞,去濡养自己的精神,那生命力就得到提高,气就得到升华了。尾闾这个穴位,挨着肛门,前边还有小便,以前说尾闾就像海里边的大洞,水从那流出去,把水都流掉了。暗喻要把它闭住,别让精、气、神流跑了。练功要开天门闭地户,即开天门的时候要收缩会阴,也是要让气往上升。 。 对神、精,功能强了,一般的人是宣泄,宣泄完了之后回到平常上来,又不行了,功能又低了。低了就认可,又不胡闹了。就像有的人没钱时挺老实,富了有了钱就赌博去,输光了,回家又老老实实呆着。又挣钱,又有了钱了,又去赌去了。赌博有时候还能赢回来,可是入的精气神一宣泄,都是丢出去赢不回来,一点赢不了的。因此我们要懂得,普通入的调节、平衡是个自然过程,而练气功的人,要注意自觉地去爱惜、保护、转化、升华它们,使自己尽快提高层次。